Nasza oferta

Nasza oferta jest adresowana przede wszystkim do odbiorców końcowych energii elektrycznej takich jak zakłady produkcyjne, centra handlowe i logistyczne, hotele, jednostki samorządu terytorialnego itp. oraz do operatorów systemów dystrybucyjnych nieposiadających co najmniej dwóch sieciowych miejsc dostarczania energii elektrycznej (OSDn), połączonych ich siecią.
W związku z tym, działania firmy zmierzają do maksymalnego wykorzystania wszystkich możliwości dających oszczędności w kosztach związanych z zakupem energii elektrycznej, zakupem usług dystrybucji energii elektrycznej od operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD), dokonywanym zarówno w oparciu o umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (odbiorcy TPA) jak i umowy kompleksowe (odbiorcy nie TPA).

Plan działań oszczędnościowych

Plan działań oszczędnościowych jest wykonywany przez osoby doskonale znające branżę energetyki oraz mające kilkunastoletnie doświadczenie na polskim rynku energii elektrycznej oraz w obszarze regulacyjnym.
Działania optymalizujące i analiza obejmują:

doradztwo związane z obszarem optymalizacji kosztów zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej,

analizę treści zawartych umów z przedsiębiorstwem energetycznym, obejmujących wszystkie punkty poboru energii elektrycznej wraz z analizą dotychczasowego zużycia energii elektrycznej (godzinowa charakterystyka poboru energii elektrycznej) i kosztu jej dostarczenia wraz z doradztwem przy negocjacjach zmiany ich treści, w szczególności pod względem:

doboru grupy taryfowej do kryteriów kwalifikowania określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną), zwłaszcza pod kątem doboru stref czasowych do charakterystyki poboru energii elektrycznej w danym punkcie odbioru,

doboru wielkości mocy umownej dla każdego punktu odbioru, w tym możliwości zastosowania modelu dynamicznej zmiany tej wielkości w ciągu roku kalendarzowego, w zależności od godzinowej charakterystyki poboru energii elektrycznej w danym punkcie odbioru oraz wskaźnika godzinowej zmienności tej charakterystyki (profilu godzinowego),

analizę przyjętych zasad i parametrów (wielkość współczynnika tgφ0) rozliczeń z tytułu ponadumownego poboru energii biernej (indukcyjnej i pojemnościowej) oraz zgodności pozostałych rozliczeń z przepisami prawa, w tym z taryfą operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

analizę terminu i skutków wypowiedzenia danej umowy, celem przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.

analizę nastaw zegarów sterujących czasem załączania i wyłączania poboru energii elektrycznej (w szczególności punkty oświetlenia) pod kątem doboru do potrzeb oraz stref czasowych stosowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego).

usługę doradczą związaną z wyborem sprzedawcy energii elektrycznej wraz z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy, celem uzyskania korzystniejszych warunków zakupu energii elektrycznej.

analizę umów zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, analizę faktur za energię elektryczną i usługi dystrybucji pod kątem merytorycznym i zgodności z umowami, instrukcjami ruchu itp.

doradztwo w zakresie związanym z poprawą efektywności energetycznej, w tym w szczególności związanych ze zmianą źródeł światła przy oświetlaniu ulic, placów, obiektów użyteczności publicznej ze źródeł tradycyjnych (żarowych, wyładowczych) na źródła LED, co pozwala na obniżenie zużycia energii elektrycznej w granicach 50% – 70%.

Działania doradcze

Działania doradcze obejmują również kwestie finansowania przedsięwzięcia związanego z wymianą źródeł światła, w ramach tzw. finansowania z powstałych oszczędności w trzech wariantach:

wariant I – inwestycja jest finansowana przez podmiot celowy powołany przez producenta źródeł światła, a spłata następuje w ratach z uzyskanych oszczędności na kosztach zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucji; W tym zakresie istnieje możliwość rozliczeń za pośrednictwem podmiotu sprzedającego energię elektryczną lub świadczący usługę dystrybucji energii elektrycznej w ramach tzw. podwyższonej jakości świadczonej usługi świecenia. Rozliczenia następowałyby z podmiotem celowym producenta lub z podmiotem sprzedającym energię elektryczną lub świadczącym usługę dystrybucji energii elektrycznej z uzyskanych oszczędności na zakupie energii elektrycznej i usług dystrybucji,

wariant II – powołanie firmy celowej (przez np. gminę), której celem będzie przeprowadzenie inwestycji związanej z zastosowaniem opraw energooszczędnych; Rozliczenia następowałyby z firmą celową inwestora, z uzyskanych oszczędności na zakupie energii elektrycznej i usług dystrybucji,

wariant III – jeżeli inwestor posiada zdolność kredytową, inwestycje mógłby sfinansować bank, na preferencyjnych warunkach kredytowych (inwestycja jest bowiem kwalifikowana jako poprawiająca efektywność energetyczną), z którym to bankiem, producent źródeł światła zawiera stosowną umowę.
Wynikiem wykonanych analiz będzie oszczędność w ponoszonych przez Państwa kosztach zakupu usług dystrybucji energii elektrycznej. Możliwe do uzyskania oszczędności mogą sięgać nawet 15-20% w skali rocznej, co w zależności od wielkości zużycia energii elektrycznej, może oznaczać oszczędność często kilkunastu  lub do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie.

Zespół

Posiadamy doświadczony zespół ludzi z trzydziestoletnią praktyką w energetyce, tak w wytwarzaniu, obrocie energią elektryczną jak i w dystrybucji energii elektrycznej oraz co bardzo istotne, w obszarze związanym z regulacją, w tym w szczególności w zakresie współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki i Ministrem Gospodarki przy tworzeniu i opiniowaniu przepisów rozporządzenia systemowego, taryfowego i treści taryf poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) jak i ich interpretacji w praktycznym w późniejszym stosowaniu przez poszczególnych OSD.

Dodatkowo mamy uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów).

Analizy optymalizacyjne, związane z analizą godzinowych profili zapotrzebowania na energię elektryczną oraz budowaniem optymalnych modeli zamawiania mocy umownych dla każdego punktu poboru, wykonujemy w oparciu o autorski program optymalizacyjny, który pozwala na wykonywanie wielowariantowych analiz oraz umożliwia przetwarzanie dużych zbiorów danych. Program posiada zaszyte stawki opłat wszystkich operatorów OSD oraz zaprojektowane funkcje celu poszukujące najmniejszego kosztu dostawy energii elektrycznej. Dla przykładu, analiza przeprowadzana tylko dla dwóch miejsc dostarczania w oparciu o godzinowy profil za okres 24 miesięcy wstecz, wymaga przetwarzania i obliczeń dla ponad 35.000 danych.

Proponowane wynagrodzenie zależy tylko i wyłącznie od wielkości oszczędności, które są faktycznie do uzyskania. Wielkość procentowa ustalana jest w indywidualnych negocjacjach i zależy od skomplikowania i charakterystyki godzinowych wielkości zużycia energii elektrycznej oraz ilości analizowanych punktów poboru energii elektrycznej.